സബ്സ്റ്റേഷന്‍ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ -ആലപ്പുഴ സിഡിപി കമ്മിറ്റിയുടെ ക്ലാസ്

30

വൈദ്യുതി ശൃംഖലയുടെ നട്ടെല്ലായ പ്രസരണ മേഖലയിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് സബ് സ്റ്റേഷനുകൾ. ഉയർന്ന വോൾട്ടതയും പവറും ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതു കൊണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷ്മത ഏറെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് സബ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ജോലി. ഉത്പാദന വിതരണ മേഖലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വിഭാഗമെന്ന നിലയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർക്കെല്ലാം ഒഴിച്ച് കൂടാനാവാത്തതാണ് സബ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക അറിവുകൾ.
ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനായി ഒരു വെബിനാർ സീരീസ് കെഎസ്ഇബി ഓഫീസ് അസോസിയേഷന്റെ സി.ഡി.പി സബ് കമ്മിറ്റി, ആലപ്പുഴ നടത്തിയത്. ഒക്ടോബർ 4 മുതൽ ഇടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലായി നാല് വെബിനാറുകൾ ആണ് നടന്നത്.

ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ഓരോ ക്ലാസും. മേഖലയിലെ വിദഗ്ദ്ധര്‍ കൈകാര്യം ചെയ്ത ക്ലാസ് ഇവിടെ കാണാം.

Introduction to Substation

Introduction to Substation – First Part of Career Development program by Alappuzha District committee for newly promoted /recruited Assistant Engineers who are working in Substations.Presented by: Santhosh K , AEE

Posted by KSEB Officers' Association on Sunday, October 4, 2020
Introduction to Substation – First Part
Presented by: Santhosh K , AEE

Substation Operation – Second Part of Career Development program by Alappuzha District committee for newly promoted /recruited Assistant Engineers who are working in Substations.Presentation- SB Suresh Kumar, Executive Engineer

Posted by KSEB Officers' Association on Wednesday, October 7, 2020
Substation Operation – Second Part
Presentation- SB Suresh Kumar, Executive Engineer

Basics of Power Equipment Testing(PET) – Third Part of Career Development program by Alappuzha District committee for newly promoted /recruited Assistant Engineers who are working in Substations.Presentation- Anil Kumar, Assistant Executive Engineer

Posted by KSEB Officers' Association on Thursday, October 8, 2020
Basics of Power Equipment Testing(PET) – Third Part
Presentation- Anil Kumar, Assistant Executive Engineer
Basics of Electrical Protection

Basics of Electrical Protection – Fourth and last Part of Career Development program by Alappuzha District committee for newly promoted /recruited Assistant Engineers who are working in Substations.Presentation- Sreekumar G, Executive Engineer

Posted by KSEB Officers' Association on Saturday, October 10, 2020
Basics of Electrical Protection – Fourth and last Part
Presentation- Sreekumar G, Executive Engineer