മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വൈദ്യുതി സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം

218

MSEDCL വൈദ്യുതി വിതരണം നടത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അദാനി പവറിന് കൂടി വിതരണ ലൈസൻസ് നൽകുന്ന തീരുമാനത്തിനെതിരെ, 31 സംഘടനകൾ സംയുക്തമായി ജനുവരി 3 അർദ്ധരാത്രി മുതൽ 6 ന് അർദ്ധരാത്രി വരെ 72 മണിക്കൂർ പണിമുടക്കും, ജനുവരി 18 മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കും ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. EEFI ഉൾപ്പടെ NCCOEE ടെ വിവിധ ഘടക സംഘടനകൾ ഈ സമരത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട്, NCCOEE ടെ സംസ്ഥാനഘടകം, 4-ാം തീയ്യതി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഓഫീസുകളിലും വി2. പ്രതിഷേധശദീകരണ-പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.സെക്ഷൻ തലത്തിൽ രാവിലെയും ഡിവിഷൻ / സർക്കിൾ തലത്തിൽ ഉച്ചക്കും പ്രകടനവും വിശദീകരണ യോഗവും നടത്തും.