ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ & കറൻറ് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്സ്- സി.ഡി.പി ക്ലാസ്

109

വൈദ്യുത ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനരീതിയും അടിസ്ഥാന സാങ്കേതിക വശങ്ങളും, ഇപ്പോഴുള്ള മാർക്കറ്റ് അവലോകനവും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന വെബിനാർ
സംഘാടകര്‍ – കെ.എസ്.ഇ.ബി.ഒ.എ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
“ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ & കറൻറ് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്സ്”
അവതാരകർ:
1)സജിൻ ഇസ്മായിൽ, AE(REES)/KSEB OA സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം.
2.മിഥുൻ കൃഷ്ണൻ, സീനിയർ എൻജിനീയർ,BPM Power Pvt Limited.

Electric Vehicle Charging Infrastructure & Current Market Trends

വൈദ്യുത ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനരീതിയും അടിസ്ഥാന സാങ്കേതിക വശങ്ങളും, ഇപ്പോഴുള്ള മാർക്കറ്റ് അവലോകനവും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന വെബിനാർ സംഘാടകര്‍ – കെ.എസ്.ഇ.ബി.ഒ.എ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി "ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ & കറൻറ് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്സ്" അവതാരകർ: 1)സജിൻ ഇസ്മായിൽ, AE(REES)/KSEB OA സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം.2.മിഥുൻ കൃഷ്ണൻ, സീനിയർ എൻജിനീയർ,BPM Power Pvt Limited.

Posted by KSEB Officers' Association on Saturday, October 3, 2020

തീയതി -3 ഒക്ടോബര്‍ 2020