കെ.എസ്.ഇ.ബി ലിമിറ്റഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുരപ്പുറ സൗരോർജ്ജ സബ്‌സിഡി പദ്ധതി – Facebook Live video

764