പവർ കോൺഫറൻസ് 2022 – പുനരുപയോഗ പ്രവർത്തന സ്രോതസ്സുകൾ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്

183

കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സസ്റ്റെനബിൾ ഡവലപ്മെന്റ് ആന്റ് എനർജി സ്റ്റഡീസും(In-SDES) ചേർന്ന് മുത്തൂറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി & സയൻസിന്റെ ആക്കാദമിക സഹകരണത്തോടെ പവർ കോൺഫ്രൻസ് 2022 എന്ന പേരിൽ ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ ഒരു കോൺഫ്രൻസ് നടത്തുകയാണ്. 2022 ഡിസംബർ മാസം പതിനഞ്ചാണ് കോൺഫ്രൻസിന്റെ തിയതിയായ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.

“പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്” എന്നതാണ് കോൺഫ്രൻസ് തീം.

പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആവശ്യകതയും, സാദ്ധ്യതയും, വെല്ലുവിളികളും വിശകലനം ചെയ്യുകയും അതിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിൽ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനുതകുന്ന കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രൂപവത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇത്തരമൊരു കോൺഫ്രൻസിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്.

ഈ ലക്ഷ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് സഹായകമായ ആശയങ്ങളും, വസ്തുതകളും കോൺഫ്രൻസ് പേപ്പറായി അവതരിപ്പിക്കാം. സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും , അദ്ധ്യാപകർക്കും , ഗവേഷകർക്കും ഇതിൽ പങ്കാളികളാകാം. അക്കാദമിക പരിജ്ഞാനങ്ങൾക്കുപരിയായി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും പവർ കോൺഫ്രൻസ് 2022 ൽ ഭാഗമാവാനാകും.

എർണ്ണാകുളം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുത്തൂറ്റ് ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി & സയൻസ് വേദിയാവുന്ന പവർ കോൺഫ്രൻസ് 2022 ൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ പേപ്പറുകളും , ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപികരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ക്രോഡീകരിച്ച് കോൺഫ്രൻസ് ജേർണൽ തയ്യാറാക്കി കെ.എസ്.ഇ.ബി യ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് .

ഏറ്റവും മികച്ച പേപ്പറിന് എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാം മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിയും 10000 രൂപയും , രണ്ടാമത്തെ മികച്ച പേപ്പറിന് താണു പത്മനാഭൻ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിയും 5000 രൂപയുമാണ് നൽകുന്നത്.